ലോക സേവനാർത്ഥമേവ ജീവനം

പൂർണ്ണമേതദർപ്പയാമ സത്വരം (2)

ദീന ദേവ പൂജനേന പൂർണ്ണത

ആപ്നുയാമ മർത്യജൻ മനോവയം

 

ജീവനേ മഹത്വപൂർണ്ണമത്ഭുതം

ധേയമീശ്വരീയമേവ സ്വീകൃതം

സ്വാർത്ഥ ഭാവനാം വിഹായ സന്തതം

ധേയ സിദ്ധയേയതാംമഹേ ധ്രുവം

 

(ലോക)

 

ആഗതാഭവേയുരാപദസദ

നിർഗതാ ഭവേയുരാത്മസംപദ

നത്യജാമധൈര്യമാത്മനോവയം

നിർഭയപുരപ്രയാഗ സത്വരം

 

(ലോക)

 

ധ്യേയമേകമേവ വയമുപാസ്മഹേ 

ആത്മചിന്തനം സദൈവ കുർമഹേ

കാര്യസിദ്ധിമഞ്ജസാല ഭാമഹേ

ധന്യതാമവാപ്നുമ സ്വജീവനെ

 

(ലോക)


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app