എല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം.. നമ്മള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

എല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം.. നമ്മള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകള്‍ കാണാം

അഴിഞ്ഞ കോല കോപ്പുകള്‍ കാണാം

രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകള്‍ കാണാം

അഴിഞ്ഞ കോല കോപ്പുകള്‍ കാണാം

കാതുകള്‍ വെള്ളിടി വെട്ടും നാദം

ചില്ലുകള്‍ ഉടഞ്ഞ് ചിതറും നാദം

പന്നിവെടി പുക പൊന്തും

തെരുവില്‍പതി കാല്വര കൊള്വത് കാണാം

ഒഴിഞ്ഞ കൂരയില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കുരുന്ന്

ഭീതി കണ്ണുകള്‍ കാണാം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

സ്മരണകുടീരങ്ങള്‍ പെരുകുമ്പോള്‍

പുത്രന്‍ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോള്‍

മാതൃവിലാപ താരാട്ടില്‍

മിഴിപൊട്ടി മയങ്ങും ബാല്യം

കണ്ണില്‍ പെരുമഴയായി പെയ്തൊഴിവത് കാണാം

സ്മരണകുടീരങ്ങള്‍ പെരുകുമ്പോള്‍

പുത്രന്‍ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോള്‍

മാതൃവിലാപ താരാട്ടില്‍

മിഴിപൊട്ടി മയങ്ങും ബാല്യം

കണ്ണില്‍ പെരുമഴയായി പെയ്തൊഴിവത് കാണാം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

പൊട്ടിയതാലി ചരടുകള്‍ കാണാം

പൊട്ടാ മദ്യ കുപ്പികള്‍ കാണാം

പൊട്ടിയതാലി ചരടുകള്‍ കാണാം

പൊട്ടാ മദ്യ കുപ്പികള്‍ കാണാം

പലിശ പട്ടിണി പടി കേഋമ്പോള്‍

പുറകിലെ മാവില്‍ കായറുകള്‍ കാണാം

പൊട്ടിയതാലി ചരടുകള്‍ കാണാം

പൊട്ടാ മദ്യ കുപ്പികള്‍ കാണാം

പൊട്ടിയതാലി ചരടുകള്‍ കാണാം

പൊട്ടാ മദ്യ കുപ്പികള്‍ കാണാം

പലിശ പട്ടിണി പടി കേഋമ്പോള്‍

പുറകിലെ മാവില്‍ കായറുകള്‍ കാണാം

തറയില്‍ ഒരു ഇലയില്‍ ഒരല്‍പം ചോരയില്‍

കൂനനുറുമ്പിന്‍ തേടല്‍ കാണാം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

പിഞ്ചു മടി കുത്തമ്പതുപേര്‍

ചേര്‍ന്നിരുവതു വെള്ളി കാശു കൊടുത്തു

തൊഴുതു മറിക്കും കാഴ്ചകള്‍ കാണാം

പിഞ്ചു മടി കുത്തമ്പതുപേര്‍

ചേര്‍ന്നിരുവതു വെള്ളി കാശു കൊടുത്തു

തൊഴുതു മറിക്കും കാഴ്ചകള്‍ കാണാം

തെരുവില്‍ സ്വപ്നം കരിഞ്ഞു മുഖവും

നീറ്റിയ പിഞ്ചു കരങ്ങള്‍ കാണാം

അരികില്‍ ഷീമ കാരിന്‍ ഉള്ളില്‍

സുഖ ശീതള മൃദുമാരിന്‍ ചൂരില്‍

ഒരു ശ്വാനന്‍ പല്‍ നുനവത് കാണാം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

തിണ്ണയില്‍ അമ്പത് കാശിന്‍ പെന്‍ഷന്‍

തെണ്ടി ഒരായിരം ആളെ കാണാം

തിണ്ണയില്‍ അമ്പത് കാശിന്‍ പെന്‍ഷന്‍

തെണ്ടി ഒരായിരം ആളെ കാണാം

പൊടി പാറും ചെറു കാറിലൊരാള്‍

പരിവാരങ്ങളുമായ് പായ്‌വതു കാണാം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

കിളിനാദം ഗദ കാലം

കനവില്‍ നുണയും മൊട്ടകുന്നുകള്‍ കാണാം

കിളിനാദം ഗദ കാലം

കനവില്‍ നുണയും മൊട്ടകുന്നുകള്‍ കാണാം

കുതി പായാന്‍ മോഹിക്കും പുഴ

വറ്റിവര്‍ണ്‍റ്റത് കിടപ്പത് കാണാ,

വിളയില്ലാ തവള പാടില്ലാ

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

കൂട്ടം കുഴികള്‍ കുപ്പ തറകള്‍

ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ കണ്ണട വെച്ചു

കല്ലേറി കുരിശേറ്റം

വേറെ ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ കണ്ണ്ട വെച്ചു

ചെകിടടി വെടിയുണ്ട

ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ കണ്ണട വെച്ചു

കല്ലേറി കുരിശേറ്റം

വേറെ ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ കണ്ണ്ട വെച്ചു

ചെകിടടി വെടിയുണ്ട

കോതിയുടുക്കുക തിമിര കാഴ്ചകള്‍

സ്ഫടിക സരിതം പോലെ സുകൃതം

കാട് കരിച്ചു മറിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നൊരു

മാവേലി താര കണ്ണും നാം

ക്കൊതിയുടുക്കുക കാഴ്ചകള്‍

ഇടയാന്‍ മുട്ടി വിളിക്കും... കാലം കാക്കുക

എല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം.. നമ്മള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം

എല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം.. നമ്മള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം...

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് മടുത്തു..

കണ്ണടകള്‍ വേണം... കണ്ണടകള്‍ വേണം..


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app