കാംബോജി

: സരിഗമപധസ:

: :നിധപമഗരിസ

സ്വരങ്ങൾ:ഷഡ്ജം, ചതു:ശ്രുതി ഋഷഭം, അന്തര ഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമദ്ധ്യമം, പഞ്ചമം, ചതു:ശ്രുതിധൈവതം, കൈശികി നിഷാദം

ഷാഡവസമ്പൂർണ്ണരാഗം. കാകളിനിഷാദം അന്യസ്വരമായി വരുന്ന ഒരു ഭാഷാംഗരാഗം. ഒരു സർവ്വസ്വരഗമകരാഗം. കഥകളി സംഗീതത്തിൽ കാമോദരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

കൃതികൾ

ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെമരിമരിനിന്നേ, ഓം രംഗസായി

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെശ്രീ സുബ്രമണ്യായ, കാശിവിശ്വേശര

 

ചലചിത്രഗാങ്ങൾ

പ്രേമോദാരനായ്

പ്രാണനാഥനെനിക്കു

ശക്തിമയം

പാർവ്വതീമനോഹരീ

സാമജസഞ്ചാരിണീ


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app