ചക്രവാകം

 

ആ: സരിഗമപധനിസ:

അ: സ:നിധപമഗരിസ

സ്വരങ്ങൾ: ഷഡ്ജം, ചതു:ശ്രുതി ഋഷഭം, അന്തര ഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമദ്ധ്യമം, പഞ്ചമം, ചതു:ശ്രുതിധൈവതം, കൈശികി നിഷാദം

പ്രഭാതത്തിൽ പാടുംബോൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യത തോന്നുന്ന രാഗം. ഒരു മൂർച്ചനകാരകമേളം

 

കൃതികൾ

ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ “സുഗുണമുലേ,എടുല ബ്രോദു”

സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ “സരോജനാഭ”

മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതരുടെ “ഗജാനനയുതം,വിനായക,വരാഹിം”

 

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

ആയിരം കാതമകലെ

സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ

കാണാനനഴകുള്ള മാണിക്യ

പൊന്നും തേനും

 

 


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app