ആനന്ദഭൈരവി

 

: സഗരിഗമപധപസ:

: :നിധപമഗരിസ

 

സ്വരങ്ങൾ: ഷഡ്ജം,ചതു:ശ്രുതി ഋഷഭം,സാധാരണഗാന്ധാരം,ശുദ്ധമദ്ധ്യമം,പഞ്ചമം,ശുദ്ധധൈവതം,കൈശികി നിഷാദം

താരാട്ട്, നാടോടിശീലുകൾ എന്നിവ പാടാൻ ഉചിതമായ രാഗം.

 

കൃതികൾ

 

ശ്യാമശാസ്ത്രികളുടെ ജഗദംബ, മരിവേരേ, പാഹിശ്രീ ഗിരിരാജ, മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതരുടെഅംബാ നീ ചരണമു, ത്യാഗരാജവൈഭവം, പുരന്ദരദാസരുടെ ബെട്ടദന്തദുരിതമു തുടങ്ങിയവ പ്രസക്തമായ കൃതികൾ

 

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

 

ആറാട്ടിനാനകളെഴുന്നള്ളി, ശബരിമലയിൽ തങ്കസൂര്യോദയം, വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app