രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം

രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം
സൌഹ്രൃദ ഭാരത ദിനോത്സവം  (രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം )

ഭാരത സംസ്ക്രൃതിയീപൊന്‍നൂലില്‍
ഓരോയിഴയും പാടീടുന്നു
ത്യാഗശക്തിയും ദേശഭക്തിയും
ഐക്യമാര്‍ഗവും നല്‍കും നാള്‍   (രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം )

ധീരന്‍മാറാം ദേശഭക്തര്‍ തന്‍      
ചോരകൊടുത്തിതു പാവനമാക്കി
ജനനീ സോദരിമാരുടെ പേരില്‍
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും പൊന്‍ തിരുനാള്‍   (രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം )

രാജസ്ഥാനിലെ ഓരോ മണലും
ഗദ്ഗദപൂര്‍വ്വമുരച്ചീടുന്നു
സോദരിമാരുടെ മാനം കാക്കാന്‍  
ജീവന്‍ ത്യജിച്ചോരക്കഥകള്‍      (രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം )

ഖണ്ഡിതമാകിയ ഭാരതഭു‌വിനെ
വീണ്ടുമഖണ്ഡിതമാക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍
കങ്കണമണിഞ്ഞു ഹൈന്ദവവീരര്‍
പോര്‍ക്കളമണയും ജയോത്സവം       (രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം )


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app