ആലുണ്ടിലയുണ്ടിലഞ്ഞിയുണ്ട്

ആലിന്റടുത്തൊരു പൊയ്കയുണ്ട്

പൊയ്കക്കടുത്തൊരു പൊല്‍‌ത്താമര

പൊല്‍‌ത്താമരപ്പൂമലരകത്ത്

ഉത്തമയായൊരു പെണ്ണുണ്ടായി

പെണ്ണിന്റെ പേരു സരസ്വതിയായ്

 

ഒരു മുട്ടി ചന്ദനം പൂശും പെണ്ണ്

മുന്നാഴി മുല്ലപ്പൂ ചൂടും പെണ്ണ്

 

ഒരു മുഴം ചേലയുടുക്കും പെണ്ണ്

മൂഴക്കരി വെച്ചാലത് പെണ്ണ്

അരയാലും പേരാലും കേറും പെണ്ണ്

ആകാശം മുട്ടിപ്പറക്കും പെണ്ണ്

 

ആരുടെയാരുടെ പെണ്ണിവള്

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തന്റെ സഹോദരിയായ്

ശ്രീ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാര്യയാണേ

കാര്‍ത്ത്യായനീ ദേവിയെ കൈതൊഴുന്നേന്‍


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app