ചിത്രം : മലർവാടി ആർട്ട്സ് ക്ലബ്


രാഹുൽ‌നമ്പ്യാർ‌,വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ‌


ഇന്നൊരീ മഴയിൽ‌ഞാനലിയവേ
പുതിയതാമറിവിതാ മനമിതിൽ‌പുണ്യമോ സൌഹൃദം‌
ഇരവായാലും പകലായാലും‌നിഴൽ‌പോലെൻ‌കൂടെ (2) (ഇന്നൊ)


നീപാടും ഗാനം കേൾ‌ക്കാൻ‌കാതോർക്കയാണീ ലോകം
പുകളെല്ലാം നേടൂ നീയെൻ‌തോഴാ…(2) (ഇന്നൊ)


സന്മാർ‌ഗേ..ശാശ്വതവിജയം നേടുകനീയിനി വരും കാലം
ദുർ‌ഘടമേതായാലും‌തടയാവുകയെന്തായാലും
മുന്നേറുക നീ ..ഓ..ഓ..ഓ (ഇന്നൊ)


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app