ചിത്രം  സവിധം
ഗായിക: ചിത്ര
വരികള്‍ : കൈതപ്രം

 

മൗനസരോവരമാകെ ഉണര്‍ന്നു
സ്നേഹമനോരഥ വേഗമുയര്‍ന്നു
കനകാംഗുലിയാല്‍ തംബുരു മീട്ടും
സുരസുന്ദരിയാം യാമിനി പോലും
പാടുകയായ്‌ മധു ഗാനം
മായാ മൗനസരോവരമാകെ ഉണര്‍ന്നു
സ്നേഹ മനോരഥ വേഗമുയര്‍ന്നു

കാതരമാം ഋതു പല്ലവിയെങ്ങോ സാന്ത്വന ഭാവം ചൊരിയുമ്പോള്‍ | 2
ദ്വാപര മധുര സ്മൃതികളിലാരോ മുരളികയൂതുമ്പോള്‍
അകതാരില്‍ അമൃതലയമലിയുമ്പോള്‍
ആത്മാലാപം നുകരാനണയുമോ സുകൃതയം ജനനീ
മൗനസരോവരമാകെ ഉണര്‍ന്നു
സ്നേഹ മനോരഥ വേഗമുയര്‍ന്നു

മാനസമാം മണി വീണയിലാരോ താരക മന്ത്രം തിരയുകയായ് | 2
മംഗള ഹൃദയ ധ്വനിയായ് ദൂരെ ശാരിക പാടുകയായ്‌
പൂമൊഴിയില്‍ പ്രണവ മധു തൂവുകയായ്
മണ്ണിന്‍ മാറില്‍ കേള്‍പ്പു സഫലമാം കവിത തന്‍ താളം
(മൗനസരോവരമാകെ ഉണര്‍ന്നു …)

 


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app