ചിത്രം : എന്റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മക്ക്
സം‌ഗീതം‌ : ജെറി അമല്‍ ദേവ്
ആലാപനം‌ : കെ.എസ്.ചിത്ര

ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ
ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ
കൊന്നപ്പൂഞ്ചോലകളില്‍ കുളിച്ചൊരുങ്ങീ..
കൊന്നപ്പൂഞ്ചോലകളില്‍ കുളിച്ചൊരുങ്ങീ
തുമ്പിക്കുരുന്നേ തുമ്പക്കുടത്തില്‍ തുള്ളിതുള്ളി വാ
ഒരു മണിത്തെന്നലില്‍ നീ ഇതിലേ വാ
ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ

പൂവിറുത്തു കറിയും വച്ച് പൂഴിമണ്‍ ചോറും വച്ച്
പൂവിറുത്തു കറിയും വച്ച് പൂഴിമണ്‍ ചോറും വച്ച്
വിരുന്നൊരുക്കാം വിളമ്പിത്തരാം
മാമാട്ടുക്കുട്ടിയമ്മേ മാമുണ്ണാനോടി വായോ
തേന്‍ കുമിളച്ചിറകുകളില്‍ പാറി വായോ
മാമാട്ടുക്കുട്ടിയമ്മേ മാമുണ്ണാനോടി വായോ
തേന്‍ കുമിളച്ചിറകുകളില്‍ പാറി വായോ
നാടു ചുറ്റി നഗരം ചുറ്റി നടവഴി നാലും ചുറ്റി
ഏഴരപ്പൊന്നാനമേലേ എഴുന്നള്ളി വാ

ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ

പൊന്നുരുക്കി പവനുരുക്കി പണ്ടങ്ങള്‍ പണിതൊരുക്കി
പൊന്നുരുക്കി പവനുരുക്കീ പണ്ടങ്ങള്‍ പണിതൊരുക്കീ
ചമഞ്ഞൊരുങ്ങാം പറന്നു വരൂ
കുമ്മാട്ടിക്കൂത്തു കാണാന്‍ കൂട്ടരോടൊത്തു വായോ
കുമ്മിയിടാം കുരവയിടാമോടിവായോ
കുമ്മാട്ടിക്കൂത്തു കാണാന്‍ കൂട്ടരോടൊത്തു വായോ
കുമ്മിയിടാം കുരവയിടാമോടിവായോ
നാടു ചുറ്റി നഗരം ചുറ്റി നടവഴി നാലും ചുറ്റി
ഏഴരപ്പൊന്നാനമേലേ എഴുന്നള്ളി വാ

ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ
കൊന്നപ്പൂഞ്ചോലകളില്‍ കുളിച്ചൊരുങ്ങീ..
കൊന്നപ്പൂഞ്ചോലകളില്‍ കുളിച്ചൊരുങ്ങീ
തുമ്പിക്കുരുന്നേ തുമ്പക്കുടത്തില്‍ തുള്ളിതുള്ളി വാ
ഒരു മണിത്തെന്നലില്‍ നീ ഇതിലേ വാ
ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങീ ആയിരം തേരൊരുങ്ങീ
കാണുവാന്‍ കണിയുണരാനിതു വഴി വാ

Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app