മണിച്ചിത്രത്താഴ്

ഗാനങ്ങള്‍ : ബിച്ചു തിരുമല
സംഗിതം :എം.ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍
ആലാപനം : യേശുദാസ്

 

വരുവാനില്ലാരുമെങ്ങൊരുനാളുമീ വഴിക്കറിയാം
അതെന്നാലുമെന്നും
പ്രിയമുള്ളൊരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാന്‍
വെറുതെ മോഹിക്കുമല്ലോ
ഇന്നും വെറുതെ മോഹിക്കുമല്ലോ
പലവട്ടം പൂക്കാലം വഴിതെറ്റിപോയിട്ടങ്ങൊരുനാളും പൂക്കാമാങ്കൊമ്പില്‍
അതിനായി മാത്രമായൊരുനേരം
ഋതുമാറി മധുമാത്രമണയാറുണ്ടല്ലോ

വരുവാനില്ലാരുമീ വിജനമാമെന്‍വഴിക്കറിയാം
അതെന്നാലുമെന്നും
പടിവാതിലോളം ചെന്നകലത്താവഴിയാകെ
മിഴിപാകി നില്‍ക്കാറുണ്ടല്ലോ
മിഴിപാകി നില്‍ക്കാറുണ്ടല്ലോ
പ്രിയമുള്ളൊരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാന്‍
വെറുതെ മോഹിക്കാറുണ്ടല്ലോ

വരുമെന്നുചൊല്ലി പിരിഞ്ഞുപൊയില്ലാരും
അറിയാമതെന്നാലുമെന്നും
പതിവായി ഞാനെന്‍‌റെ പടിവാതിലെന്തിനോ
പകുതിയേ ചാരാറുള്ളല്ലോ
പ്രിയമുള്ളൊരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാന്‍
വെറുതെ മോഹിക്കുമല്ലോ

നിനയാത്ത നേരത്തെന്‍ പടിവാതിലില്‍
ഒരു പദവിന്യാസം കേട്ടപോലെ
വരവായാലൊരുനാളും പിരിയാത്തെന്‍ മധുമാസം
ഒരു മാത്ര കൊണ്ടുവന്നെന്നോ
ഇന്നു ഒരു മാത്ര കൊണ്ടുവന്നല്ലോ
കൊതിയൊടെ ഓടിച്ചെന്നകലത്താവഴിയിലേ-
-ക്കിരുകണ്ണും നീട്ടുന്ന നേരം
വഴിതെറ്റി വന്നാരോ പകുതിക്കുവച്ചെന്‍‌റെ
വഴിയേ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു.
എന്‍‌റെ വഴിയേ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു.
എന്‍‌റെ വഴിയേ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു.


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app